Over de CKA


Waar staat de CKA voor?

De CKA informeert en adviseert werkgevers, (aspirant-)werknemers, ondernemingsraden, bedrijfsartsen en (assessment)psychologen over aanstellingskeuringen, maakt hen bewuster van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en bevordert en bewaakt de naleving daarvan.

Wat doet de CKA?

De CKA doet daarvoor het volgende:

  • De CKA wil dat iedereen, ook mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in verband met hun gezondheid, zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt bij het aangaan of wijzigen van een arbeidsovereenkomst. Daarvoor is nodig dat sollicitanten én werkgevers, ondernemingsraden, bedrijfsartsen en (assessment)psychologen weten wat de Wmk voor hen betekent. De CKA helpt hierbij door informatie te bieden, vragen te beantwoorden en klachten te behandelen.
  • Risicoselectie door middel van gezondheidsvragen of een medisch onderzoek (aanstellingskeuring) mag alleen onder voorwaarden. De CKA werkt aan de juiste toepassing van de voorwaarden door informatie te bieden en door in gesprek te gaan met werkgevers, ondernemingsraden, bedrijfsartsen en (assessment)psychologen. Ook behandelt de CKA vragen en klachten hierover.
  • Bij een aanstellingskeuring moet de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit van mensen zoveel mogelijk worden beschermd; medische informatie wordt niet onnodig en zo min mogelijk verzameld en gedeeld. De CKA onderschrijft dit, verspreidt informatie over de Wmk, beantwoordt vragen en behandelt klachten hierover.
  • Alleen bedrijfsartsen mogen aanstellingskeuringen uitvoeren; zij houden zich daarbij aan de kaders van wet en regelgeving. De CKA bevordert dit door informatie over de Wmk aan te bieden, vragen te beantwoorden en klachten te behandelen.

Identiteit en waarden van CKA:

De CKA is een gezaghebbend instituut. De leden van de CKA zijn deskundige artsen en juristen, die hun medische en juridische kennis en ervaring delen en verbinden. Zij verrichten hun werkzaamheden voor de CKA op een onafhankelijke, professionele en integere manier.

De CKA is deskundig, onafhankelijk, zorgvuldig, toegankelijk, proactief, waakzaam en maatschappelijk relevant. De CKA zoekt de verbinding en werkt samen met andere relevante partijen.

Waar gaat de CKA voor?

In 2027 vinden er nagenoeg geen ongerechtvaardigde aanstellingskeuringen meer plaats. De aanstellingskeuringen die wel zijn toegestaan vinden plaats volgens de eisen die de Wmk en daarbij behorende besluiten daaraan stellen, en worden professioneel, zorgvuldig, en op kwalitatief hoog niveau uitgevoerd door en/of onder verantwoordelijkheid van bedrijfsartsen.

Instelling CKA

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is ingesteld op grond van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen van 23 november 2001. Dit besluit is medio 2012 gewijzigd; hierdoor is de klachtenbehandeling van aanstellingskeuringen overgegaan naar de SER. Daarmee is de CKA een SER-commissie geworden.

Samenstelling commissie

De Commissie bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden.

  • De SER benoemt drie onafhankelijke leden (en drie plaatsvervangende leden) die deskundig zijn op het (bedrijfs)geneeskundige en/of het juridische vlak. Een van de onafhankelijke leden is de voorzitter. 
  • Daarnaast benoemen representatieve centrale organisaties van ondernemers resp. werknemers twee leden (en plaatsvervangende leden).in de Commissie.
    De leden, de plaatsvervangend leden en de secretariaatsmedewerkers van de Commissie hebben een geheimhoudingsplicht.