De keuring

Wat is een aanstellingskeuring?

Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaatsvindt in het kader van een sollicitatie-procedure of in verband met een wijziging van de arbeidsverhouding. In de Wmk is geregeld dat een aanstellingskeuring slechts mag plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo is een aanstellingskeuring alleen toegestaan wanneer aan de vervulling van de functie, met het oog op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemer of van derden, bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld en de werkgever de risico’s niet kan wegnemen door andere maatregelen te treffen.

De Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen

Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen (Wmk) in werking getreden. De Wmk bepaalt onder welke voorwaarden een keuring mag worden verricht en aan welke procedurevoorschriften de keuring moet voldoen. Voor de aanstellingskeuring worden deze vereisten aangevuld door het Besluit aanstellingskeuringen van 23 november 2001.

Het Besluit aanstellingskeuringen vult de Wmk op een aantal punten aan, onder meer met de voorwaarde, dat de werkgever er alles aan moet doen om de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid bij de uitoefening van werkzaamheden in zijn bedrijf te verminderen. De werkgever is verplicht om schriftelijk advies te vragen aan een gecertificeerde arbodienst over het voornemen om een aanstellingskeuring te doen verrichten. De werkgever vraagt dan advies over de bijzondere eisen van medische geschiktheid voor een bepaalde functie, over het doel en de inhoud van de keuring, en over de rechtmatigheid van de keuring.

Voorts bepaalt het Besluit aanstellingskeuringen dat de werkgever bij de werving vermeldt dat bij de betreffende functie een aanstellingskeuring moet worden verricht alvorens de geselecteerde sollicitant kan worden aangesteld. De Wmk bepaalt dat de werkgever tijdig voor de aanvang van de keuring de geselecteerde sollicitant op begrijpelijke wijze schriftelijk informatie geeft over het doel, de vragen en de onderzoeken bij de aanstellingskeuring.

De sollicitant heeft het recht om de werkgever te vragen het advies van de arbodienst in te zien.

Ook is de werkgever verplicht om informatie te geven over de rechten van de sollicitant bij de keuring: het recht op herkeuring en het recht om een klacht over de aanstellingskeuring in te dienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

De werkgever zelf mag aan de sollicitant geen vragen stellen over de gezondheid of informatie inwinnen over ziekteverzuim in het verleden.

Klacht indienen bij of advies vragen aan de CKA

Indien de aanstellingskeuring niet aan alle voorwaarden van de Wmk voldoet heeft de sollicitant het recht om medewerking aan de keuring te weigeren. Ook dan kan een klacht worden ingediend bij de CKA.

Niet alleen sollicitanten, maar ook werkgevers, keurend artsen en ondernemingsraden kunnen een klacht indienen bij de CKA, indien zij van mening zijn dat een aanstellingskeuring niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Ook kan een verzoek om advies over de uitvoering van de Wmk en het Besluit aanstellingskeuringen worden ingediend bij de CKA.

Aan een procedure bij de CKA of voor een onderzoek inzake advies zijn geen kosten verbonden.